Chaberské stezky. Nejrozsáhlejší materiál v historii 18400.cz.

Níže naleznete podrobný článek Ing. Josefa Mauna o možnostech pěších cest v Dolních Chabrech. Jde o velmi pečlivě zpracovaný a cenný materiál, který jeho pisateli zabral spoustu času. Panu Maunovi moc děkujeme a Vám přejeme příjemné čtení.

Úvod

V nedávné době se rozproudila debata o budoucnosti Beranovky – polní úvozové cesty nad školou. Ze strany vládnoucí Volby pro Chabry je vedena snaha o vyasfaltování této polní cesty, tak aby mohla sloužit průjezdu automobilů. Auta sice představují současnou modlu, přesto je chůze nejpřirozenější pohyb, který osvěží mysl i tělo a člověka váže k místu, ve kterém bydlí. S nárůstem provozu v ulicích je každé místo, kde se můžou volně a bez obav pohybovat děti, čím dál cennější. Myslím si, že kvalitní veřejný prostor je poznat hlavně podle toho, jak moc myslí na chodce. Tímto článkem bych chtěl umožnit komplexní pohled na současný a budoucí stav sítě pěších cest v Dolních Chabrech.

Kam se chodí

Nejprve je vhodné zamyslet se, které cesty jsou oblíbené pro pěší, kam se chodí a následně zda nelze propojit už existující segmenty cest, případně jak tyto vylepšit. Při procházkách chodec podvědomě preferuje malebná místa se stromy a zelení a snaží se vyhnout místům s hustým provozem a hlukem. Dalším prvkem, který ovlivňuje trasu, je typ povrchu. Za sucha je vyhledáván nezpevněný terén, kde bývá příjemnější klima a nohy tolik netrpí, po dešti dáme naopak přednost dlažbě či asfaltu. Hlavním cílem cest budou bezpochyby místa parků (kterých je v blízkém okolí Dolních Chaber hned několik) a vodní plochy, případně místa umožňující daleké výhledy. Pokud bychom brali jako střed obce sídlo úřadu na Hrušovanském náměstí, pak je pěší vzdálenost k lesům a souvislé zeleni takováto: Přírodní park Drahaň 1,4 km, Čimická alej do Drahaně 1,5 km, Ďáblický háj 1,6 km, Čimické údolí 1,8 km, Čimický háj i psychiatrická léčebna 2 km (přičemž k čimickým lokalitám a léčebně je nutné jít podél rušné silnice). Většina je tedy klidnou chůzí cca půl hodiny pěšky, což i s cestou zpět dává celkem hodinu. Zmíněné lesní plochy jsou tedy pro většinu Chaberáků vhodné spíš pro víkendové procházky, ale pro vyvenčení psa nebo všednodenní procházky s dětmi jsou vyhledávána klidná místa v obci. Ideální pak je, pokud vede většina trasy bezpečnými cestami. V užším centru Dolních Chaber je hned několik příjemných zelených ploch. Pro relaxaci je vhodné okolí kostela a Prostředního rybníka, dále louka u Drahanského potoka podél ulice Na Dolíku, která je sice v soukromých rukou, ale naštěstí není oplocena a také skála nad ulicí Pod Zámečkem, na které se můžou vyřádit i větší děti a ze které je krásný výhled. Všechny tyto plochy mají takřka vesnické kouzlo a můžeme být za ně rádi. V horní části obce se pak nachází na západě park pod školou a Beranovka a na východě větrolam.

Stávající stezky

Přímo v Chabrech se nachází zelená turistická trasa, okružní naučná stezka a cyklostezka. Všechny tyto trasy vedou povětšinou klidnými místy a potěší jak náhodné návštěvníky, tak i místní.

Obr. 1: Stávající oficiální stezky v Dolních Chabrech

(zdroj https://mapy.cz/turisticka)

Naučná stezka o délce 5,4 km je výborný počin a chtěl bych tímto členům OSOP Dolní Chabry poděkovat za práci, kterou si s jejím vytvořením dali. Bohužel ale trasa obsahuje trojici míst (viz čísla v mapě), která naznačují, že pěší pohyb po obci není ideální.

1) V prvním případě se jedná o chybějící polní cestu, ale tuto část lze s drobnou zacházkou obejít skrz Nové Chabry. Tento provizorní úsek vede rozvojovým územím, jehož budoucí podoba závisí z velké části na záměrech developera. Pokud bude zachován stávající územní plán, měla by mezi Beranovkou a ulicí Pod Křížem vzniknout ulice s chodníkem. Doufejme, že součástí bude i stromořadí.

2) Klikatice u Billy vychází z nutnosti projít od Klášterecké k poště. Bohužel zde neexistuje vhodnější pěší spojení.

3) Mezi poštou a mostem překvapivě chybí přechod pro chodce, i když zde z obou stran ústí pěší cesty. Zde by přechod přirozeně měl být. Nechce se mi věřit, že by přechod nešel zřídit např. kvůli blízkosti silničního mostu.

Strava Heatmap

Dobrou představu o využití cest představuje výstup mobilní aplikace Strava v podobě Strava Heatmap:

Obr. 2: Strava Heatmap

(zdroj: https://www.strava.com/heatmap)

Měl bych zdůraznit, že se jedná hlavně o běžecké trasy a běžec preferuje rovné široké úseky, což vylučuje některé typy pěších cest.

Je vidět, že dva hlavní cíle mimo Dolní Chabry jsou Drahaňské údolí na severozápadě a Ďáblický háj na jihovýchodě. Dále jsou využívány polní cesty směřující za hranici Prahy – od hřbitova dvěma směry na Brnky a od kempu na Zdiby. Tepnou je přitom na západě panelová cesta od Čimic do údolí a část ulice Pod Zámečkem od kostela k hřbitovu. Na jihu je hojně využívána nová oblast sídliště Nové Chabry a odtud silnice směrem k Čimickému háji. Buď se ukazuje důležitost propojení skrz Nové Chabry, nebo je znát, že zde bydlí na jednom místě víc lidí.

Pro cesty od Spořické na jih se nejvíc využívají Beranovka, Kobyliská a větrolam. Překvapivě nejsou tolik používány chodníky na Ústecké, ač nejsou v úseku cca 800 m přerušené žádnou boční ulicí. V tomto případě je vidět, že pokud to lze, běžec raději zahne do postranní ulice.

Co dalšího lze z této mapy vyčíst:

– směrem na východ je využívána silnice na Ďáblice, ač je pro chůzi i běh nevhodná (rychlost aut často přesahuje dovolených 70 km/h). Zde by bylo žádoucí vybudování cyklostezky – optimální se jeví severní okraj silnice, kde přesah obecního pozemku do pole má v nejužším místě cca 2,5 m. Na stavbu 1200 m dlouhé cyklostezky by se ale složitě hledali peníze, a tak by se pro toto spojení nejspíše muselo spojit chaberské a ďáblické zastupitelstvo a prolobbovat cyklostezku na pražském magistrátu. Výhledově by bylo možné alespoň propojení stávající silnice v areálu bývalé skládky směrem k nedalekému remízku a dál k cyklostezce A288 a žluté turistické trase spojující Zdiby a Ďáblice (podrobně na konci článku).

– vysoký pohyb je mezi větrolamem a ulicí Obslužná za poštou i přesto, že pod mostem chybí chodník. Zde se ukazuje, že chybí propojení od konce větrolamu směrem k poště. Z části by toto mohl řešit chodník podél jižního okraje Spořické u větrolamu a chodník naproti Bille v ulici K Ďáblicům. Nevýhodou je, že tato cesta nevede po rovině, ale musí se jít nahoru k Ústecké a pak hned dolů. Případně, pokud se v rámci výstavby tramvajové trati bude stavět nový most, tak uvažovat s posunem severního sloupu mostu a umožnit zřízení chodníku i na druhé straně pod mostem.

– chybějící průchod ulicí Obslužná. Chodcům a běžcům nezbývá jiná možnost než použít prostorově nevhodné úzké hrdlo v Bolebořské. Zde by bylo ideální umožnit průchod pod silničním náspem na pozemku ŘSD.

– chodníky na Spořické jsou frekventovanější než chodníky podél Ústecké, což je dané tím, že v daném směru není blízká alternativa.

Seznam stezek

Územní rozvoj v obci je ožehavé téma. Veškeré plány komplikuje skutečnost, že v majetku města je minimum pozemků.

Obr. 3: Pozemky patřící Praze

(zdroj: http://mpp.praha.eu/app/map/majetek/)

Většina polí a luk patří soukromým majitelům. Dokonce i mnoho ulic je v soukromém vlastnictví. Soukromí majitelé mají přirozeně zájem nezastavěný pozemek zhodnotit buď trvale zemědělsky nebo jednorázově zastavěním. V územním plánu je např. nad základní školou rezerva pro rozšíření školního areálu a pro zeleň, ale jelikož se jedná o soukromé pozemky, tak by tyto pozemky musela Praha nejdříve odkoupit. Proto si myslím, že by se k stávající chaberské zeleni v majetku města mělo přistupovat citlivě a s rozmyslem.

Pokusil jsem se sestavit seznam pěších cest a zkratek, nakonec jsem zahrnul čtyři různé typy cest:

– stezky a zkratky, kterými auta nemůžou jet nebo nejezdí – zpevněné i nezpevněné (zelenou barvou)

– průchozí slepé ulice – jsou zajímavé tím, že na ně navazují cesty z předchozí kategorie či chodníky a bývá zde minimální automobilový provoz (oranžovou)

– chodníky oddělené širokými zelenými pásy – v zástavbě ideální pro pejskaře a bezpečnost dětí (oranžovou)

– cesty sousedící s otevřenou krajinou či zelení a s nízkým automobilovým provozem (světle modře)

Zvýraznil jsem také frekventované automobilové trasy – dopravní tepny, které jsou pro fungování obce důležité, ale snižují atraktivitu blízkých pěších cest (červeně, červeně čárkovaně).

Obr. 4: Ortofoto mapa se zákresem stezek

(zdroj: http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/)

Výsledná mapa může sloužit i jako tip pro vycházky místy, která nemusí být tak známá, a přitom mají svůj půvab.

Mezi nejdelší cesty kudy nejezdí auta patří:

1) Cesta kolem skalky a chatové osady do ulice K Brnkám (celkem cca 2 km), soukromí majitelé, nezpevněné

Nejdelší nezpevněná cesta v obci lemuje celý severní okraj Chaber. Je už vzdálenější od centra obce a také trochu schovaná. Vede od ulice Sumova, kde vznikají nové domy, kolem skalky, stájí a chatové oblasti (část cesty je přístupná auty, ale provoz je zde minimální). V horní části je stezka přetnuta polní cestou na Brnky a další část vede kolem mezí. Jsou odtud hezké výhledy, ale kvůli koním je vhodné tuto nezpevněnou cestu procházet buď za sucha nebo v mrazech.

Trochu mě mrzí, že ulice Sumova bude časem obestavěna a přístup ke skále ze shora bude ztížen. Tato oklika by se vyjímala na naučné stezce.

2) Cyklostezka u Nových Chaber (570 m), soukromý majitel, zpevněné

Jednou z pozitivních věcí, kterou přineslo sídliště Nové Chabry je propojení Beranovky a východní části obce. Jedinou výtku na této klidné stezce bych měl k oblouku kopírujícímu hranici pozemku. V těchto místech mohlo být dětské hřiště a cesta mohla vést příměji. Takto někteří běžci a cyklisté preferují silnici či chodníky mezi bytovkami, na kterých může docházet ke kolizím.

3) Beranovka – polní cesta na jih od ulice V Kratinách (450 m), obecní, částečně zpevněné – starosta prosazuje zprůjezdnění pro osobní automobily

Jediná cesta propojující západ obce s Čimickým hájem a zároveň jediná větší zeleň v jihozápadním sektoru Chaber. Se zprůchodněním skrz Nové Chabry se tato cesta stala snadno přístupnou i pro Chaberáky u Ústecké.

Pokud má dojít k zastavění celého pole mezi školou a Novými Chabry, tak je tato zelená stezka (v souladu s územním plánem) výborným jádrem pro síť pěších cest v této části obce. Pokud by naopak došlo k vyasfaltování, tak by nová zeleň zřízená opodál už neměla takové kouzlo (a to nepočítám nárůst hluku a smradu z projíždějících aut). Dopravní situaci by uvažovaný průtah nevyřešil, jen by ztížil pohyb chodců a vyvolal nové problémy.

4) Větrolam (370 m), soukromý majitel, nezpevněné

Společně s Beranovkou další výborná severojižní spojnice. Je velkou škodou, že na severním konci ústí rovnou do vozovky. Jelikož je toto stromořadí v soukromých rukou, doufejme, že bude sloužit pro klidné procházky co nejdéle. V půli cesty je odbočka přes soukromý stavební pozemek, která může kdykoliv zaniknout.

5+10) Stezky mezi novou zástavbou a panelovou cestou do Drahaně (320+150 m), soukromý majitel (část obecní), nezpevněné

Tyto pěšiny vznikly jako důsledek výstavby na dřívějším poli. U kratší stezky je výhodou, že úzký pruh patří obci. Doufejme, že se alespoň tato podaří zachovat.

6) Pěšina mezi Bolebořskou a Na Dolíku pod hřištěm (200 m), soukromí majitelé, nezpevněné

Když jdete po této cestě, tak si nepřipadáte jako v Praze, ale spíš někde na vesnici. Pánové Vokurka a Malý si zaslouží poděkování, že se o tuto plochu starají a zároveň ji nechávají veřejně přístupnou. Doufejme, že zde cesta bude fungovat v nějaké podobě co nejdéle. Jediné negativum nesouvisí s cestou samotnou, ale s navazující ulicí Bolebořskou, kde chybí široký chodník.

7) Stezka nad hřbitovem (200 m), obecní, nezpevněné

Nová stezka lemovaná ovocnými stromy, která využívá lesní plochu spadající pod Chabry. Vzhledem k nárůstu dopravy na polní cestě od Zdib (kde starosta na rozdíl od Beranovky brání oficiálnímu zprůjezdnění) má tato alej smysl. Je však otázkou, zda se tato nová cesta stane populární. Stará úvozová cesta má přeci jen větší kouzlo a je méně prudká. Možná se v nejprudším místě mohla cesta víc klikatit, aby byl výstup pohodlnější.

8) Cesta kolem kostela a do ulice U Jirkovské (cca 190 m), obecní, nezpevněné

Kostelík je lemován romantickou pěšinkou, ze které na Vás dýchne doba dávno minulá. Můžu jen doporučit.

9) Cesta kolem Prostředního rybníka (190 m), obecní, nezpevněné

Drahanský potok byl v minulosti bohužel celkem necitlivě sveden do mohutného kamenného koryta, případně schován pod zem. Zde se však můžete alespoň pokochat klidnou hladinou rybníka a užít si jedinou chaberskou veřejně přístupnou dřevěnou lávku. Východní část cesty podél rybníka je bohužel blízko hladiny a tedy bahnitá. Proto by v těchto místech bylo vhodné řešit se správcem zvýšení břehu či jeho stabilizování.

11) Prošlapaná stezka z Čimic do ulice Doksanské (160 m), soukromý majitel, nezpevněné

Tato stezka vznikla jako zkratka ke konečné v Čimicích. Soukromý pozemek patří firmě Central Group. Možné je tedy jak oplocení pozemku, tak i zastavění.

12) Pěší stezka mezi Kadaňskou a Bíleneckým náměstím (115 m), obecní, zpevněné

Asi se mnou budete souhlasit, že tato nenápadná stezka je pro chodce ideální přístupová cesta na Bílenecké náměstí. Po překročení Drahanského potoka se pokocháte výhledem na dvůr Knorova statku, vykročením na náměstí obhlédnete hostinec U Míšků a nakonec spočinete pohledem na starodávném kostelíku usazeném na půvabném návrší.

Zde vidím riziko pouze ve výstavbě neprůhledného plotu, který by kouzlo této stezky mohl trvale znehodnotit.

13) Cesta parkem pod školou souběžně s ulicí U Václava (110 m), obecní, zpevněné

I když se jedná o místo blízko rušné Spořické, tak do těchto nižších míst hluk tolik nezasahuje. Cesta je výborná pro školáky, jen je nebezpečné spodní vyústění na silnici, kde přes vegetaci není vidět přijíždějící auto.

Z dalších cestiček stojí za zmínku spojka Krbická-Podhořská u Horního rybníka, která je v soukromém vlastnictví a majitel by si přát tuto cestu uzavřít. Zastupitelstvo projevilo kroky k zachování trasy, ale budoucnost této spojnice je stále nejistá. Zánikem by vznikla rozsáhlá neprůchozí oblast od Hrušovanského až po Bílenecké náměstí.

Po sestavení tohoto seznamu jsem byl mile překvapen kolik pěších spojnic v obci existuje. Na druhou stranu jsem pocítil obavu o jejich budoucnost, protože velká část cest je v soukromém vlastnictví a není jisté, zda např. nezpevněné cesty nebudou ze dne na den oploceny.

Obr. 5: Ortofoto mapa se zákresem stezek na soukromých pozemcích – červeně

(zdroj: http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/)

Delší nezpevněné cesty ve vlastnictví obce jsou pouze čtyři – Beranovka je přitom jediná v horní části obce (nezpevněná je však nyní jenom část). Proto si myslím, že by tato spojnice u základní školy měla zůstat nezpevněná, ideálně po celé délce.

Kudy se špatně chodí

Obec Dolní Chabry je Ústeckou a Spořickou rozdělena na čtyři části. Severovýchodní oblast bývalé skládky je od zbytku obce odtržená a budoucí rozvoj pěší sítě v této oblasti závisí hlavně na vůli firmy EKOCHAB s.r.o., které patří většina celého areálu.

Jak už bylo zmíněno výše, tak hlavní odpočinkové části Chaber jsou údolí podél potoka na severozápadě, na jihovýchodě pak Ďáblický háj sousedící s Dolními Chabry. Při cestách po obci jsme nuceni často překračovat obě hlavní komunikace. V Ústecké je naštěstí doprava u části přechodů pro chodce svedena do jednoho pruhu, což usnadňuje překonávání této dopravní tepny (klidně by ale mohla být zúžena u každého přechodu – předjíždění pomalých vozidel by bylo možné i tak). Doufejme, že projekt plánované rekonstrukce Ústecké, spojený s výstavbou tramvajové trati, bude konzultován v rámci setkání zastupitelstva a projektantů s občany, aby bylo možné vysvětlit záměr a případně doplnit praktické připomínky občanů.

Na jihu je pohyb blokován rozlehlým průmyslovým areálem, pole jsou po větší část roku také bariérou. Lze to shrnout tak, že severovýchod a jihozápad obce jsou nejméně přívětivé pro cesty mimo zástavbu. Proto je pro procházení v obci hlavním směrem osa severozápad-jihovýchod, která ale nemusí vyhovovat všem, hlavně kvůli výraznému převýšení směrem do údolí (40-50 výškových metrů). Proto je důležitý bezpečný koridor podél Spořické.

Nejméně příjemná jsou místa kudy musíme jít, ale přitom jsou blízko rušného automobilového provozu, či se zde chodec musí složitě vyhýbat. Tato místa jsem zobrazil v následující mapě, která zobrazuje i pravděpodobné chodecké koridory:

Obr. 6: Ortofoto mapa se zákresem konfliktních míst

(zdroj: http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/)

Zajímavým zjištěním pro mě bylo i to, že z jedenácti cest, kterými lze opustit Dolní Chabry, vede pět místy s nízkým automobilovým provozem a šestá v podobě neprůjezdné ulice Spádné je elegantní spojkou skrz nepříjemný průmyslový areál do Čimického háje. Dva směry (severně Ústeckou a východně Spořickou) jsou naopak pro chodce nevhodné. Ústecká má naštěstí náhradu v souběžné polní cestě, ale jedinou alternativou Spořické je vzdálenější Ďáblický háj.

Lze s těmito místy něco dělat?

1) Úzká část ulice Doksanská – zde je jednosměrka a auta naštěstí nemohou jet rychle. Lze se maximálně vyhnout cestou kolem Prostředního rybníka či Jirkovskou.

2) Část ulice Pod Zámečkem s úzkým chodníkem – rychlost je snížena na 30 km/h.

3) Krbická – tato úzká jednosměrka neumožňuje v některých místech snadné vyhýbání, byla by vhodná úprava obrubníků.

4) Bolebořská – úzké hrdlo kudy jezdí autobus, auta oběma směry a je zde úzký chodník a autobusová zastávka. Řešením by bylo propojit ulici Obslužnou pod silničním náspem Ústecké. Myslím si, že by zde mohl vzniknout metr široký dlážděný pás ohraničený opěrnou zídkou, která by zamezila sesouvání zeminy.

Horní část Bolebořské má zbytečně úzké chodníky. Jelikož se jedná o jednosměrku, tak by podle mě bylo reálné rozšířit chodník alespoň na jedné straně vozovky.

5) Cesta do Čimic – tato spojnice by si skoro zasloužila vlastní článek. Nynější asfaltový chodník, lemující jižní okraj Spořické, je na hranici životnosti. Chybí osvětlení, šířka je nevhodná a chodec je při dešti vystavován riziku ohození z aut.

Obr. 7: Na kraji zástavby je na obou stranách nejužší šířka obecních pozemků

(zdroj http://ikatastr.cz)

Starosta Malina už mnoho let slibuje chodník na severním okraji Spořické a aktuální stav (22. 3. 2018) popsal takto:

„První kolo výběrového řízení na dodavatele prací bylo zrušeno a nyní probíhá příprava druhého. Součástí je i úprava realizační dokumentace. Prostor pro zřízení chodníku je totiž limitován majiteli sousedních pozemků, kterými jsou soukromé osoby a také Český stát.“

V rámci dotazu jsem zjišťoval, zda bude stezka lemována stromy, protože by pak bylo možné dojít od Hrušovanského náměstí až do Čimic ve stínu stromů. Jelikož ale v těchto místech patří městu pouze úzký pruh pozemku, tak v tomto prostoru není výsadba zeleně plánována.

Budoucí podoba severního chodníku se tedy zatím rýsuje v podobném stylu jako má ten jižní – bude to úzký chodník hned vedle silnice s rizikem ohození od aut během deště a u zástavby bude uskakovat na navazující chodník…

Jsem zklamaný, že se panu starostovi nepodařilo domluvit vykoupení pruhu pozemku podél Spořické. Přitom by se jednalo jen o cca 250 m2 a cena by dle cenové mapy pro ornou půdu neměla být nedosažitelná.

Jelikož už je vybrán zhotovitel a projekt byl prezentován na stránkách vládnoucí Volby pro Chabry (http://www.volbaprochabry.cz/aktuality/mame-zhotovitele-chodniku-na-cimicke-obratiste/), tak bych si uměl časem představit ještě doplnění cyklopruhu a s tím spojený posun jižního chodníku o cca metr jižněji a rozšíření vozovky. To by nejen oddělilo chodce a auta na severním chodníku, ale zároveň usnadnilo vyhýbání autobusů na úzkém úseku. Projekt naštěstí počítá i s odvodněním vozovky. Doufejme, že tedy odpadne alespoň zaplavování vozovky.

Co ale nechápu, je umístění autobusové zastávky směrem do Čimic, která je situována na samý okraj zástavby. Je mi jasné, že jiné řešení by se nejspíš neobešlo bez kácení stromu. Vhodnější místo pro zastávku by podle mě bylo u stávajícího přechodu pro chodce (křižovatka s Vernéřovskou a Velemínskou), které je blíž těžišti zástavby.

Obr. 8: Autobusové zastávky mezi školou a Čimicemi

(zdroj: http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/)

Dle výše uvedeného obrázku bude nová zastávka na dohled od konečné v Čimicích a její umístění bude výhodné jen pro část obyvatel. Umístění nové zastávky dle alternativního návrhu by bylo poblíž místního křížení pěších cest (viz obr. 6) a omezilo by to nutnost chůze podél Spořické.

6) Úzké místo na Spořické v blízkosti restaurace U Trumpety – zde je pozitivní alespoň to, že chodník je na obou stranách. Kvůli klikaté cestě jsou auta nucena na tomto nepřehledném místě zpomalit, což snižuje riziko nehody. Dle slov starosty Maliny se na Hrušovanském náměstí uvažuje o zpomalovacím prahu, který by opět o něco snížil možná rizika.

7) Pod mostem na Spořické se severní chodník zužuje na úzký obrubník. Jak už bylo uvedeno výše, tak pokud se v rámci výstavby tramvajové trati bude stavět nový most, tak by bylo skvělé posunout sloup mostu a umožnit zřízení chodníku i na severní straně Spořické pod mostem.

8) Autobusová zastávka Klášterecká, dva domy a areál bývalého kravína ve Spořické směrem na Ďáblice jsou odříznuty od zbytku Chaber rušnou ulicí. Zde by bylo vhodné zbudovat chodník.

9+10) Střední část ulice Kobyliské: současné uzounké chodníky (od křižovatky s ulicí Protilehlá do křižovatky s ulicí Pod Křížem) jsou takřka nepoužitelné. Na jedné straně jsou dokonce přerušované lampami.

Jižní část ulice Kobyliská má za úkol posloužit automobilovému spojení z Nových Chaber a zároveň slouží i pro pěší a cyklisty (včetně těch co pouze míjejí sídliště – viz např. https://mapa.prahounakole.cz). Nynější úzké chodníky a jediný blízký výjezd na Ústeckou od Nových Chaber by bylo vhodné upravit ještě před výstavbou dalších bytových domů.

Pan starosta Malina ve zpravodaji prezentoval projekt napojení Protilehlé na Ústeckou (odkaz: http://spravce.dchabry.cz/download/zpravodaj/99.pdf), který by mohl částečně řešit nadměrnou dopravu v této ulici. Myslím si, že současně se zprovozněním tohoto nájezdu by měla být Kobyliská až po ulici Pod Křížem zjednosměrněna. Pouze jednosměrka by umožnila rozšířit chodník. Pro cyklisty by bylo možné zavést jízdní pruh v druhém směru případně alespoň zřídit cykloobousměrku.

Rozvoj v lokalitě Nových Chaber by měl být podmíněn rozšířením stávající silnice podél autobazaru na obousměrnou silnici doplněnou o široký chodník či cyklostezku. Tuto přestavbu by měl uhradit developer. Větší část silnice je sice na území mimo chaberský katastr, ale přímo souvisí s nárůstem obyvatel v této lokalitě. Dle zjištění pana Vyšína u této komunikace probíhá proces ÚŘ, na jehož konci má být rozšíření komunikace a zřízení chodníku. Zatím byla tato komunikace spíš mrzačena.

Chodci sobě

Některá z problematických míst jsem uveřejnil na portálu Chodci sobě (odkaz na https://www.chodcisobe.cz/). Pokud Vám současná podoba těchto míst také vadí, tak můžete bez přihlašování kliknout na modré tlačítko pod mapou „Také chci zlepšit“, případně připsat komentář. U jednotlivých podnětů se zároveň lze průběžně informovat o tom, jaký mají k danému místu postoj zodpovědné úřady:

1) přechod pro chodce u pošty: Na obou stranách Spořické ústí pěší zkratky a bylo by vhodné v těchto místech doplnit přechod pro chodce.

https://www.chodcisobe.cz/praha/podnety/2340/chybejici-prechod-na-sporicke

2) mlatová cesta v Beranovce: Oblíbená polní cesta by zasloužila zpevnit mlatovou cestou s příčnými odvodňovacími žlaby, přidat nájezd z ulice V Kratinách pro kočárky a vozíky, doplnit o vyjímatelné sloupky pro možnost příležitostného vjezdu.

https://www.chodcisobe.cz/praha/podnety/2341/uprava-polni-cesty-v-dolnich-chabrech

3) snížení obrubníků v ulici Krbická: Při průjezdu auta je obtížné uhýbat s kočárky či vozíky. Odstraněním nesmyslných obrubníků na obou stranách by se zlepšil vzájemný pohyb chodců a automobilů.

https://www.chodcisobe.cz/praha/podnety/2342/snizeni-obrubniku-v-ulici-krbicka

4) chodník v ulici K Ďáblicům:

Nová zástavba v této oblasti je odříznuta frekventovanou ulicí K Ďáblicům od středu obce. Uvažovaný chodník o délce cca 40 m by výborně navazoval na sousední nový chodník podél stejné ulice.

https://www.chodcisobe.cz/praha/podnety/2343/chodnik-v-ulici-k-dablicum

5) přechod přes ulici k Ďáblicům:

Vznikem supermarketu vzrostla nutnost vybudovat v těchto místech dvojici přechodů pro chodce.

https://www.chodcisobe.cz/praha/podnety/2344/prechod-pres-ulici-k-dablicum

6) chodník ve Spořické od Klášterecké směrem k autobusové zastávce: Větrolam končí na severním okraji přímo v silnici. Tuto zeleň lze propojit se zástavbou 30 m dlouhým chodníkem. Pokud by se zde dělal chodník, tak by ho bylo vhodné protáhnout až k autobusové zastávce. Délka cca 190 m.

https://www.chodcisobe.cz/praha/podnety/2345/chodnik-ve-sporicke-od-klasterecke-smerem-k-autobusove-zastavce

7) Zpevnění stezky Milana Kadlece-Doksanská – během výstavby v ulici Milana Kadlece nebyla propojena silnice do ulice Doksanské. Myslím si, že není důvod k dodatečnému propojení silnic, naopak by se v těchto místech mohla udělat úzká dlážděná cesta, která by navazovala na část silnice, kde by se vyjmul obrubník, tak aby zde mohly jezdit např. i maminky s kočárky.

https://www.chodcisobe.cz/praha/podnety/2346/zpevneni-stezky-milana-kadlece-doksanska

Pohyb přes Spořickou a Ústeckou by hlavně ve špičkách mohly usnadnit semafory. S těmi je to ale složitější. Ukřižovatky Spořická/Osecká se dle slov starosty Maliny vyjádřila dopravní policie záporně, protože zde provoz není tak velký. Na jednu stranu je tato křižovatka nepřehledná a semafor by pomohl (dokonce by umožnil vést přechod i po jižní straně křižovatky), ale na druhou by mohlo vzrůst riziko kolize v důsledku přebíhání na červenou. Spoléhání na signalizaci totiž snižuje ostražitost.

Výhled do budoucna

Propojení ulice Obslužné cestou nad soukromým pozemkem – v těchto místech se dříve dalo procházet (pozemek 1438/5). Bohužel byla pěší trasa na místě soukromého pozemku oplocena včetně pouličních lamp. Nyní tato zkratka v síti pěších cest citelně chybí. Jediné možné místo, kde se dá v nejbližším okolí procházet a současně projíždět autem ve směru sever-jih je ulice Bolebořská s metr širokým chodníkem.

Myslím, že by bylo vhodné zřídit zpevněnou cestu u paty náspu podél hranice soukromého pozemku, tak aby to vyhovovalo majiteli pozemku (Ředitelství silnic a dálnic) a zároveň se usnadnil přístup k budoucí tramvajové zastávce. Např. by bylo možné použít betonové palisády a zřídit dlážděný chodník o šířce cca 1 m (buď v zářezu nebo jako vyvýšený stupeň).

Obr. 9: Mapa s vyznačením možné trasy o délce cca 55 m

(zdroj: http://ikatastr.cz/)

Propojení lokality budoucího golfového hřiště a polních cest u skládky v Ďáblicích – pokud bude stávající silnice na jihovýchodě bývalé chaberské skládky vyčleněna mimo oplocení, bude možné zřídit klidnou cestu na východ od budoucího golfového hřiště směrem do Ďáblic. Klíčový je v tomto případě pozemek 1441/1 v majetku města, který umožňuje zřízení panelové cesty o délce cca 150 m mezi areálem golfiště a nedalekým remízkem. Důležitá je v tomto případě vůle tuto cestu prosadit a vstřícnost ze strany majitele areálu. Pro cyklisty a náruživé chodce by se tímto otevřel celý severovýchodní okraj Chaber skrze stávající polní cesty mezi Ďáblicemi, Zdiby a Březiněvsí. Před vznikem skládky se v těchto místech sbíhaly cesty od pošty a Měděnecké. Je to ostatně patrné i na současné parcelaci. Tímto krokem by se alespoň jedna ze zaniklých cest mohla obnovit.

Obr. 10: Ortofoto mapa s vyznačením pozemku parc. č. 1441/1

(zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/)

Cesta podél potoka – spojnice ulic U Jirkovské a Pod Hrází. Zde by bylo možné vybudovat cestu v těsné blízkosti potoka. Je otázkou, jak by to bylo nákladné a technicky možné, ale krásně by to spojilo kostel s Prostředním rybníkem.

Obr. 11: Pozemek parc. č.  1414 u koryta potoka – nyní je zarostlý

(zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/)

Park v ulici V Americe – zelenou plochu podél ulice V Americe by bylo možné spojit s parkem pod školou – např. vést tudy pěší stezku přes zpomalovací práh a doplnit v dolní části o jednu či dvě lavičky, případně vysázet další stromy.

Obr. 12: Pozemek parc. č. 552/1 je částí největší obecní zelené plochy uvnitř zástavby

(zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/)

Cesty na sever od Ďáblického háje – je velká škoda, že byla ulice Protilehlá zaslepena. V Ďáblickém katastru se nachází hned několik pozemků použitelných pro nové cesty alespoň směrem k Ďáblickému háji (viz obr. 13 – dva šrafované pozemky podél zástavby a úzké pruhy uprostřed přes pole jsou obecní). Pokud by se někdy jednalo např. o vybudování aleje, musel by se použít i cca 300 m dlouhý úsek podél okraje soukromých pozemků (zvýrazněn žlutě). Šance pro vznik spojnice větrolamu a Ďáblického háje je tedy malá. Doufejme, že se v budoucnu této příležitosti chopí magistrát.

Obr. 13: Mapa obecních pozemků mezi Chabrami a Ďáblicemi

(zdroj: http://mpp.praha.eu/app/map/majetek/)

Závěr

Nedávno byl postaven chodník u kruhového objezdu, což je výborný počin, ale bez sousedních chodníků propojujících Ústeckou s větrolamem nemá takový význam. Ulice Nad Úvozem, Velemínská či K Beranovu ukazují, že lze i do nové uliční zástavby zahrnout více stromů. Na druhou stranu vznikají i úzké ulice, kde je pohyb nepříjemný a neprůchozí slepé ulice (Ploskovická, Kadaňská), jejichž výsledkem jsou velké bloky zástavby, které je nutné obcházet. Jak je z uvedeného vidět, tak situace pro chodce v Dolních Chabrech je stále otevřená. V Dolních Chabrech se toho dá mnoho zlepšit ale i zhoršit. Důležité je o problémech mluvit a snažit se je řešit koncepčně. Proto se prosím nebojte informovat a ozvat, pokud se Vám něco nelíbí. Můžete se např. zapojit do papírové petice o záchranu Beranovky.

Doufejme, že budou některé z uvedených příležitostí využity a pohyb po naší městské části bude i nadále přinášet radost

4 komentáře: „Chaberské stezky. Nejrozsáhlejší materiál v historii 18400.cz.

 1. Parádní! Velmi inspirativní a pečlivě zpracovaný článek, děkuji 🙂

 2. Pane Maune,
  To je úžasné čtení! A mapy, legenda, vizualizace – naprosto precizní, máte mé velké uznání.
  Moc ráda bych si s Vámi o některých konkrétních místech popovídala, a slyšela Váš názor, prosím, mohl byste se mi ozvat na baraflorianova@me.com?
  Mimochodem, jako skalní zastánce pořádného chodníku do Čimic a zejména zastávky s Vámi naprosto souhlasím, jak s umístěním zastávky, tak s povahou nového chodníku. Ovšem vzhledem k tomu, že mi trvalo 8 let dohadování pohnout radnici k činu, (a i tak je to samozřejmě předvolební tah), byla jsem nalonec i členkou výběrové komise, netroufám si nyní vůbec navrhovat cokoli, co by práce na chodníku opět nenávratně zabrzdilo..:-(.
  Děkuji Vám, Váš článek je skvělý!

 3. Perfektní, detailní, přehledné. Děkujeme Procházkovi

 4. Děkuji za pozitivní reakce. Ještě bych doplnil, že od autobazaru směrem na Čimice byl v čimickém katastru nedávno zřízen chodníček podél silnice, což usnadňuje cestu podél ulice K Ládví. Něco podobného bych si uměl představit v ulici Milana Kadlece nebo v Obslužné.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.