Chaberský zpravodaj: Neuvěřitelné totalitní praktiky ve Vaší schránce. Každý měsíc. Přímo z radnice.

Chaberský zpravodaj neuveřejňuje názory občanů a opozičních zastupitelů, pokud se neshodují s názory vedení obce. Zveřejňujeme alarmující vyjádření šéfredaktorky Chaberského zpravodaje. Redakční rada zpravodaje nerespektuje tiskový zákon a používá cenzuru. Naše obecní periodikum je pouhých 9 měsíců před komunálními volbami plně v rukou vládnoucí Volby pro Chabry.

Slíbili jsme Vám, že články, které Chaberský zpravodaj odmítne uveřenit, si budete moct přečíst na našich webových stránkách. Níže naleznete poslední ze tří příspěvků, které šéfredaktorka zpravodaje odmítla zařadit do únorového vydání.

Jedná se o krátké  zamyšlení občana Chaber nad děním v naší obci, které požadoval uveřejnit v obecním periodiku v rubrice „Dopisy čtenářů“. Tentokrát věnujeme více prostoru konkrétním vyjádřením šéfredaktorky zpravodaje, které pravděpodobně překvapí většinu z Vás. Jsou totiž jednoznačnou ukázkou toho, jak by práce šéfredaktora radničního periodika neměla vypadat.

Ačkoliv se to zdá být v roce 2018 nemožné, šéfredaktorka Chaberského zpravodaje si vyhrazuje právo svévolně upravovat a měnit samotný autorský text občanů včetně nadpisů článků tak, aby celý text vyzníval pro vedení MČ a starostu obce příznivěji. Nezdráhá se posuzovat objektivitu názorů občanů a cenzurovat dle vlastního uvážení části textu. Vyžaduje odstranit z textu věty, které jsou dle jejího názoru např. „kontroverzní“, „lidem nepomáhají“, „problematiku neposunují dál“, „občany nezajímají“. Občanovi stanovuje povinnost např. svůj názor osobně probrat se starostou obce v úředních hodinách a dokázat písemným konstatováním, že tento „dostupný prostředek“ selhal.

Šéfredaktorka Chaberského zpravodaje: „Trvám na svém stanovisku: text v této podobě a bez předchozích Vašich kroků a snahy osvětlit si danou problematiku osobně se starostou, nelze zveřejnit.“

Další velmi závažná vyjádření šéfredaktorky naleznete v tomto článku níže, pod dopisem občana.

Tento postup vedení redakční rady je naprosto nepřijatelný. Redakční rada dle zákona nemá posuzovat pravdivost alternativních sdělení, naopak má přispět k tomu, aby se pravda pro čtenáře ukázala ve střetávání názorů a argumentů. (https://www.oziveni.cz/documents/radnicni_listy/doporuceni-kodex.pdf).

 

Zde je text dopisu, který občan Dolních Chaber poslal k uveřejnění:

Zamyšlení nad slovy pana starosty

Pan starosta v poslední době rád používá slova jako lživé a překroucené informace, mystifikace občanů, šíření nenávisti, špinavé praktiky apod. Tímto označuje názory a informace odlišné od těch jeho. Připomeňme si, co předcházelo. Občané znepokojení výstavbou sídliště Nové Chabry bez řešení problémů, které přináší (kapacita ZŠ, dopravní infrastruktura), si vydobyli konání referenda, aby tomu zabránili. Pak vyšlo najevo další překvapení. Vedení obce už od roku 2012 aktivně s developerem připravovalo výstavbu dalšího sídliště, tentokrát sedmipodlažních domů za Novými Chabry směrem ke škole, aniž se zeptalo občanů na jejich názor nebo je o tom alespoň informovalo. Stejně tak se nezeptalo, zda lidé souhlasí s navýšením počtu podlaží v dalších etapách výstavby Nových Chaber. Přesto tento záměr developera velmi aktivně podporovalo. Po referendu bylo nuceno revokovat souhlas s tímto navýšením, ale to bylo vše. Jak je zřejmé z probíhajícího stavebního řízení, pět či šest pater u osmi právě schvalovaných domů stejně je. Skutečná snaha tomu zabránit vidět nebyla. Proto považuji za správné, že členové spolku Za lepší Chabry seznamují občany s tím, co jim vedení obce neříká. Poskytují informace podložené oficiálními dokumenty, které pan starosta dobře zná. Nejde o žádné užití propagandistických metod za účelem manipulace občanů, ale o snahu informovat o věcech, které se týkají nás všech. Dopady takových projektů na život v Chabrech jsou obrovské a nevratné. Proto by se slušelo těmto lidem poděkovat. Místo toho jsou vedením obce jen hanobeni.

Ing. Pavel Šušák

 

 

Níže uvádíme některé důvody a vyjádření šéfredaktorky Chaberského zpravodaje, proč nelze dopis občana uveřejnit:

První odpovědí šéfredaktory Kunešové na žádost čtenáře o otištění dopisu byla úprava textu šéfredaktorkou. Změnila název článku a dle svých slov článek  „upravila v některých místech stylisticky a závěr zmírnila.“

Poté, co občan odmítl akceptovat některé úpravy svého autorského příspěvku, přišlo z redakce našeho obecního periodika velmi nečekané stanovisko.

Šéfredaktorka CHZ: „Bohužel, musím konstatovat, že jste opět sáhl k původnímu svému konflikt vyvolávajícímu textu. Vy situaci nepopisujete, Vy napadáte. Vy nesdělujete, Vy útočíte. Zpravodaj jakékoli MČ, obce nebo města by měl přinášet objektivní informace a k tomu je také určen. Zcela rozhodně by neměl sloužit k podobným projevům nelibosti.“

Přispěvatel připomenul šéfredaktorce, že na zadní straně zpravodaje je uvedeno – „uveřejněné články nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele a redakční rady“ a „za věcnou a jazykovou správnost odpovídají autoři“.

Šéfredaktorka se k těmto prohlášením, která mají garantovat nezávislost periodika na vedení obce, vyjadřuje opět velmi nečekaně: „Věta, o kterou se ve svém mailu opíráte, je běžná formulace, která musí být zveřejněna a uvedena v tiráži všech tištěných periodik včetně našeho.“

Dále šéfredaktorka například uvádí, že pouze odstranila „kontroverzní věty, které dané věci ani lidem nepomáhají a problematiku neposunují dál“.

V oficiálním vyjádření šéfredaktorka také píše, že „každá redakce má právo zasáhnout do textu v případě, že by tento vyvolával konflikty, které nelze důkazně přímo podložit a měla by ohlídat názory nesoucí se v obecné rovině“. Trvá na tom, že text občana „nepatří na stránky žádného periodika, ani na stránky zpravodaje“.

Ve svém finálním stanovisku, po opakovaných žádostech občana o uveřejnění jeho dopisu, šéfredaktorka dokonce uvádí, že není možné uveřejnit dopis čtenáře, pokud autor předtím osobně neprojedná danou problematiku se starostou obce. „Pokud selžou všechny tyto občanům dostupné prostředky a nutno toto dokázat věcným písemným konstatováním, lze uvažovat o písemné formě.“, tvrdí šéfredaktorka a dodává: „Váš kontroverzní text, jak ho dodáváte, nemůže být zveřejněn, protože postrádá všechny znaky věcnosti a faktických údajů. Jeho obsah a Váš pohled na konání a stanoviska jakéhokoli člena zastupitelstva (vládnoucí strany i opozice) byste měl nejprve projednat s příslušným poslancem, jehož kroky napadáte a rozporujete. Své důvody vedoucí k napsání textu musíte také řádně argumentačně doložit. Neučinil jste tak.“

Závěrečné shrnutí:

Obecní periodikum Chaberský zpravodaj je periodický tisk, jehož vydavatelem je obec. Jeho vydávání reguluje tiskový zákon (zákon č. 46/2000 Sb.) a je hrazené z veřejných financí.

Pokud vedení obce propaguje v obecním periodiku svoje názory na určité kauzy a nedává prostor názorům opačným (např. ze strany aktivních občanů či opozičních zastupitelů), je takové jednání je v rozporu s tiskovým zákonem. V tiskovém zákoně je totiž pro vydavatele obecních periodik zakotvena povinnost poskytovat objektivní a vyvážené informace týkající se dané obce. Účelem tohoto ustanovení je zamezení zneužívání obecních periodik jednou politickou stranou nebo uskupením mající většinu v zastupitelstvu. Požadavek na vyváženost obsahu a rovný přístup do veřejnoprávních médií stanovil ostatně i Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku čj. Vol 15/2006-20.

Radniční zpravodaje nesmí sloužit vedení obce jako platforma pro sebepropagaci starostů financovaná z veřejných zdrojů. Měly by naopak předkládat srozumitelná sdělení o názorech koalice, opozice, zprostředkovat diskusi občanů o problémech, které chtějí touto cestou řešit.

Redakční rada Chaberského zpravodaje je v současné době plně pod vlivem starosty Dolních Chaber a „jednobarevné“ Rady MČ Praha – Dolní Chabry, což je přímém rozporu s tiskovým zákonem a kodexem pro vydávání radničních periodik. Starosta Miroslav Malina je členem redakční rady. Jde o střet zájmů.

Úkolem obecního periodika je poskytovat veřejnosti objektivní informace o vedení obce, proto nemá být toto periodikum v rukou těch, o nichž se mají poskytovat objektivní informace. Z toho tedy vyplývá, že starosta a radní nemají být členy redakční rady. Jde o klasický střet zájmů. Vytváření příznivého obrazu vlastní osoby a práce může představovat osobní prospěch získaný za veřejné prostředky. Veřejní představitelé by svůj příznivý obraz měli získat svou činností, nikoli ovládáním informací o své činnosti.

Domníváme se, že by obyvatelé naší obce měli být o současných poměrech, které panují v redakci Chaberského zpravodaje, informováni a měli by obsah tohoto periodika chápat v kontextu celé situace, aby se nestali obětí manipulace „jednobarevné“ Rady MČ.

Zároveň bychom chtěli požádat i další občany naší obce, kteří se při snaze uveřejnit své dopisy v Chaberském zpravodaji setkali s nezákonným jednáním ze strany vedení redakční rady a např. s cenzurou svých textů, aby se na nás obrátili. Tento závažný problém se snažíme řešit dostupnými prostředky a věříme, že společně se nám podaří v brzké době v Chaberském zpravodaji dosáhnout nastolení demokratických poměrů a respektování platných právních norem.

 

Použité zdroje:

 

 

 

  1. Aniž se vyjadřuji konkrétně k určitému tématu, obecně si v žádném případě zásadně nepřeji, aby redakční rada Chaberského zpravodaje jakýmkoli způsobem a z jakýchkoli důvodů filtrovala, upravovala či zamítala příspěvky či jejich obsah do tohoto periodika. Redakční rada není od toho, aby do obsahu periodika promítala svůj názor. Pokud není schopna tohoto profesionálního přístupu, měla by být vyměněna. Je jen na nás, na občanech Chaber a čtenářích, abychom sami posoudili, jak se věci mají. Pokud to někdo dělá za čtenáře, byť s nejlepšími úmysly, je to vůči nim urážlivé a arogantní a zásadně proti tomu protestuji. Je to porušení tiskového zákona a kodexu pro vydávání radničních periodik. Byl by to návrat do doby před sametovou revolucí. Navrhuji uveřejnit v případě konfliktu vedle sebe oba názory, resp. názor a protinázor, a ostatní nechat na čtenářích.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.