17. veřejné zasedání Zastupitelstva Městské části Praha – Dolní Chabry v červnu 2017

Na 17. veřejném zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Dolní Chabry se dne 21. června 2017 jednalo a hlasovalo o následujících bodech:

 • Mgr. Richter požádal o vyřazení bodu č. 10 (Referendum – splnění oznamovací povinnosti MČ) z důvodu opakovaného projednávání.
 • Starosta představil Mgr. Zvolánkovou, která je právní zástupkyní v oblasti územně samosprávných celků. Zasedání Zastupitelstva se účastnila jako poradkyně jednání ZMČ.
 • Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet MČ Praha – Dolní Chabry k 31. 12. 2016 a souhlasilo s celoročním hospodařením. Ing. Křivánek uvedl, že MČ hospodařila v roce 2016 se ziskem.
 • Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že byla sestavena účetní závěrka MČ Praha – Dolní Chabry za rok 2016 (v rozsahu: přehled o peněžních tocích, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha, přehled o změnách vlastního kapitálu, výkaz FIN, zpráva auditora, zpráva o výsledku finanční kontroly PO, Inventarizační zpráva) a schválilo účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 206. Účetní výkazy byly zaslány do Centrálního systému účetnictví hl. m. Prahy a prošly formální kontrolou správnosti vazeb.
 • Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o provedených kontrolách příspěvkových organizací za rok 2016, při kterých nebyly zjištěny nedostatky v rozsahu hospodaření s veřejnými prostředky.
 • Zastupitelstvo souhlasilo s Darovací smlouvou, s Dodatkem č. 3 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 29. 4. 2009 a s Dohodou o právech a povinnostech z odpovědnosti za vady.
 • Zastupitelstvo projednalo předloženou zprávu o provedení inventarizace za rok 2016 dle přílohy a schválilo výsledky inventarizace za rok 2016.
 • Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole vyúčtování darovacích smluv, týkajících se darů poskytnutých MČ Praha – Dolní Chabry za rok 2016.
 • Zastupitelstvo nemohlo pro nedostatek   podkladů zaujmout stanovisko a odložilo jednání ve věci  žádosti o vyjádření k návrhu změny ÚP pozemek parc. č. 1246/32, k. ú. Dolní Chabry na příští zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Chabry.
 • Zastupitelstvo souhlasilo s doplněním komise pro otázky SOKP o tyto členy: Jan Vokurka, Miroslav Malina, Josef Malý a Dr. Ing. Přemysl Vávra, MBA a vzalo na vědomí rezignaci Hany Francové z důvodu vysokého pracovního vytížení.
 • Zastupitelstvo schválilo návrh na zařazení pevného bodu ,,Interpelace“ do každého programu zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Chabry dle platného jednacího řádu ZMČ.
 • Starosta podal informace ohledně současného stavu jednání ve věci dostavby okruhu kolem Prahy. Následně informoval o stavu jednání zabývajícím se předběžnými návrhy realizace traťové trasy.
 • Starosta podal informace ohledně termínu slavnostního otevření nové MŠ Beranov a zahájení provozu.
 • Starosta informoval zastupitele o možném svolání mimořádného zasedání v rámci doplnění žádosti o dotaci na dostavbu ZŠ – výzva č. 23 OP PPR.
 • Prom. ped. Martin Cutych informoval přítomné o vývoji realizace sportovního hřiště ZŠ. Předběžná realizace by mohla být zahájena v září 2017.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.